ลำดับ ชื่อผู้รับสินค้า รูปแบบการจัดส่ง รหัสติดตามสินค้า วันที่ส่ง
1 เอมอร EMS Thailand Post SAI5000193765 21 มิ.ย. 2018
2 สุพัตรา EMS Thailand Post SAI5000188649 18 มิ.ย. 2018